9. Sınıf Tarih Dersi Kazanım Ağırlıklı Ders Etkinliği Örneği

Kazanım Nedir?

Kazanımlar; öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kapsamaktadır.

Programda yer alan kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlıkların kazandırılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiştir.

Bu etkinlikler birer öneri niteliğindedir. Öğretmenler , bu etkinlikleri olduğu gibi veya değişiklikler yaparak uygulayabilir, yeni etkinlikler tasarlayabilir.

……………………………………………..Lisesi 9. Sınıf Tarih Dersi Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesi Ders Kazanım Tablosu ve Ünite Etkinlikleri

Kıymetli öğrencilerim Tarih dersimizin   1. Ünitesi Tarih ve Tarih  Yazıcılığı konularını bitirdik. Bu ünite ile ilgili öğrendiğimiz kazanımlar ve kavramlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlk yapmanız gereken verilen kazanımları tablodan okuyunuz, kazanımları öğrendiğinizden eminseniz  tabloda “Evet”i , emin değilseniz “Hayır” ı işaretleyiniz. Hayır olarak işaretlediğiniz kazanımların konularını mutlaka kitabınızdan tekrar ediniz.

Tabloda en sonda verilen kavramların anlamlarını bulunuz.

KAZANIM ADI

 

EVETHAYIR
Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklayabilirim.
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavradım.
Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz edebilirim.
Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz edebilirim.
Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırabilirim.
Tarihe yardımcı bilim dallarını söyleyebilirim.
Vaka ve Vakıayı ayırt edebilirim.
Çağ ve yüzyıl kavramlarını kavradım.
Türklerin kullandıkları takvimleri biliyorum
Anakronizmin ne olduğunu açıklayabiliyorum.
Bir tarih bilimcisinin kullandığı yöntemleri açıklayabiliyorum.
Tarihin kaynakları ; sözlü,yazılı,görsel kaynakları ayırt edebiliyorum.
Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışı hakkında bir fikir yürütebiliyorum.
Tarih biliminin tanımını yapabiliyorum.
Tarih bilimin özelliklerini söyleyebiliyorum.
 

Aşağıda verilen kavramların anlamlarını bulunuz?

 

Tarih, kronoloji, birinci elden kaynak, ikinci elden kaynak ,milat, milli kimlik, vakanüvis,tasnif, tahlil, tenkit, takvim, terkip, nümizmatik, paleografya, heraldik, etnografya, hicret, tarihi devir, tarih öncesi devir, tarihi vesika, kitabe,medeniyet,rivayet,objektif olmak

Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

 1. Tarihte ……………………………… metodu uygulanmaz.
 2. Tarihi olaylar incelenirken …………………..………….……… olunmalıdır.
 3. Tarihi olayları incelerken tarihe yardımcı olan her türlü malzemeye ………..…………………. denir.
 4. Malazgirt Savaşı ……………………………………………………… ‘ya örnektir.
 5. Anadolu’nun Türkleşme süreci ……………..………………….. dır.
 6. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulara ……………………………………..……….. kaynak denir.
 7. Destan ve efsaneler tarihin …………………………………………..…… kaynaklarıdır.
 8. Yazının bulunmasından önceki dönemlere ………………………………………………. dönemler denir.
 9. Hicri takvim …………………..…………. göre hazırlanmıştır.
 10. ……………………………………..….. kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 11. …………………………………………….. toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.
 12. …………………………… eski yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
 13. Türklerin kullandıkları ilk takvim ………………………………………………… ‘dir.
 14. …………………………..……. anlayışa göre zaman, rastlantısal olup başlangıcı ve sonu belli değildir.
 15. …………………………..……………………. anlayışa göre tarihsel süreç belli bir başlangıca sahiptir.
 16. ……………………………….. tarih yazıcılığında amaç, tarihî olayları öğrenerek faydalı bir sonuç çıkarmaktır.

Kelime havuzu

Arkeoloji,öğretici, doğrusal zaman, kaynak, paleografya, döngüsel zaman, birinci elden, Tarih öncesi ,etnografya, 12 hayvanlı Türk takvimi, deney ve gözlem ,vakıa , ay yılına, sözlü, tarihi vaka, objektif,

Aşağıdaki soruları cevaplayınız ?

1.Tarih biliminde kaynaklar niçin önemlidir yazınız?

2. Vaka ve Vakıa arasındaki farklar nelerdir yazınız?

3. Eski zamanlardan modern zamanlara tarih yazıcılığının türlerini yazınız?

4. Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışları arasındaki farklılıklar nelerdir yazınız?

5. Tarih bilinci ne demektir? İnsanlar tarih bilincine nasıl ulaşır yazınız?

…………………………Lisesi 9. Sınıf Tarih Dersi Tarih Yazıcılığı ve Kadim Dünyada İnsan Üniteleri Konu Kazanım Tablosu ve Ünite Etkinleri

Kıymetli öğrencilerim ; Tarih dersimizin  ünitelerini işlemeye devam ediyoruz. Bu ünitelerle  ilgili “1. YAZILI SINAVI”NDA aşağıdaki tabloda  belirtilen öğrendiğimiz kazanımlar ve kavramlardan sorumlu olacaksınız.

İlk yapmanız gereken verilen kazanımları tablodan okuyunuz, kazanımları öğrendiğinizden eminseniz  tabloda “Evet”i , emin değilseniz “Hayır” ı işaretleyiniz. Hayır olarak işaretlediğiniz kazanımların konularını mutlaka kitabınızdan tekrar ediniz!

KAZANIM ADI

 

EVETHAYIR
Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklayabilirim.
Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavradım.
Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz edebilirim.
Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz edebilirim.
Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırabilirim.
Tarihe yardımcı bilim dallarını söyleyebilirim.
Vaka ve Vakıayı ayırt edebilirim.
Çağ ve yüzyıl kavramlarını kavradım.
Türklerin kullandıkları takvimleri biliyorum
Anakronizmin ne olduğunu açıklayabiliyorum.
Bir tarih bilimcisinin kullandığı yöntemleri açıklayabiliyorum.
Tarihin kaynakları ; sözlü,yazılı,görsel kaynakları ayırt edebiliyorum.
Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışı hakkında bir fikir yürütebiliyorum.
Tarih biliminin tanımını yapabiliyorum.
Tarih bilimin özelliklerini söyleyebiliyorum.
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunabilirim.

 

Yazının icadından önceki dönemde hâkim olan sözlü kültüre ait örnekler verebilirim.
Yazının icadından önceki zamana dair dönemlendirmeyi (peleolitik,mezolitik,neolitik,kalkolitik devirleri) biliyorum.
Milattan önceki dönemde yeryüzündeki ve Anadolu’daki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini söyleyebilirim.
Erken İlk Çağ’da dünyanın farklı kıtalarında kurulmuş bazı önemli medeniyetler (Hitit, Lidya,  Frig, İyon, Urartu, Sümer, Babil, Asur, Pers, Eski Mısır devletleri, Yunan (Dor, Atina, Sparta) ‘nın önemli özelliklerini biliyorum.
Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini biliyorum. (Monarşi, Oligarşi, Teokrasi, Şehir devleti, Site, Kolonicilik gibi…)
Kuşatıcı ve kuşatıcı olmayan imparatorluklar arasındaki farkları ayırt edebilirim.
Erken ilk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları biliyorum. (Sözlü ve yazılı hukuk kategorilerine ve bunların kaynaklarına  ilişkin tarihî örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku gibi…)
Ünite kavramlarını biliyorum.
 

Aşağıda verilen kavramların anlamlarını bulunuz?

 

Tarih, kronoloji, birinci elden kaynak, ikinci elden kaynak ,milat, milli kimlik, vakanüvis,tasnif, tahlil, tenkit, takvim, terkip, nümizmatik, paleografya, heraldik, etnografya, hicret, tarihi devir, tarih öncesi devir, tarihi vesika, kitabe,medeniyet,rivayet,objektif olmak

Avcılık -toplayıcılık, konar göçer, paleolitik dönem, neolitik dönem, mezolitik dönem, monarşi, oligarşi, teokrasi, şehir devleti, site, kolonicilik, satraplık, satrap, tiranlık, tiran, aristokrat, soylu, kuşatıcı imparatorluk, kuşatıcı olmayan imparatorluk, artı ürün, feodalizm, teçhizat, cihanşümul, konfederasyon, federasyon, uygarlık, medeniyet, kültür, menhir, dolmen, mikrolit, megeron, prehistorik.

 

          Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

 1. Tarihi devirler …………………………………………..……………….………………… kullanılmasıyla başlar.
 2. Tarih öncesi dönemlere ………………………………………..……………..………….……… dönem denir.
 3. İnsanlar yerleşik yaşama …………………………………………..…..………………….dönemde geçmiştir.
 4. Lozan Antlaşması ……………………………………………………………..…………………………’ya örnektir.
 5. Türkiye’nin çağdaşlaşma süreci ……………………………………………………………..………………….. dur.
 6. Tarım ………………………………………………………………………..…….. dönemde yapılmaya başlandı.
 7. Destan ve efsaneler tarihin ……………………….……………………………………..…… kaynaklarıdır.
 8. Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Anadolu’da ilk köy yerleşmesi ……………………………………………….’tedir..
 9. Anadolu’da ilk tarım …………………………………………………..………………………’nde yapılmıştır.
 10. ……………………………….………..….. kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
 11. …………………………………………….. eski paraları inceleyen bilim dalıdır.
 12. …………………………… eski yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
 13. Türklerin kullandıkları ilk takvim ……………………………………………………………….…………………’dir.
 14. Tek kişilik yönetim şekline …………………………………………………………………………….. denir.
 15. ………………………..……………………… yönetimde dini kuralların egemen olduğu yönetim şeklidir.
 16. ……………………………….…………………….. yönetime belli bir grubun olduğu yönetim şeklidir.
 17. Bir devletin toprakları dışında ticari faaliyetler yürütmek amacıyla kurduğu idari birimlere……………………..………… , bu faaliyete  ………………………………………… denir.
 18. İlk metal parayı ………………………………………………………………….………… buldu.
 19. Güneş yılına dayalı ilk takvimi …………………………….……………………….. buldu.
 20. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları …………………………….……………………………… yaptı.
 21. Anadolu’ya ticaret yapıp Hititlilere yazıyı öğreten Mezopotamya uygarlığı ………………………’dır.
 22. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dinî mimari ……………………..……………….’dedir.
 23. …………………………………aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna verilen isimdir.
 24. Mısır şehir devletlerine ………………………….…………….denir.
 25. Yunan şehir devletlerine ……………………………………….denir.
 26. Sümerler’de şehir devletlerine ……………………..………..denir.
 27. Sümerler ’de hem ibadethane, hem okul, hem de rasathane olarak inşa edilen yapılara …………………………..…….denir.
 28. Tarihçi ele aldığı konuyu………………………………………………..……… olarak inceler.
 29. Tarihi olaylar arasında ……………………………………..……………………..ilişkisi vardır.
 30. İnsanlığın kullandığı ilk maden …………..……………….………………..……….dır.
 31. Yakınçağı başlatan evrensel olay ………………………..………………….……….dır.
 32. Orta çağ …………………………………………..…………..ile sona ermiştir.
 33. Tarih öncesi dönemler………………………………………………..yardımı ile açıklığa kavuşturulur.
 34. Tarihin çağlara ayrılması ……………………………………….. göre yapılmış bir sınıflandırmadır.
 35. Olaylar arasında her hangi bir bağlantı gözetmeksizin yazılan tarih türüne ………………………….tarih denir.
 36. Anadolu’da Hititlerin yazdıkları tarihi yıllıklara ……………….……………. denir.
 37. Arkeolojik buluntular …………………….………………….kaynaklardır.
 38. Destan ve efsaneler……………………………………………kaynaklardır.
 39. Tarihçiler belgeleri değerlendirirken……………………….………………………….olmak zorundadır.
 40. Lidyalılar ticaret için Anadolu’dan Mezopotamya’ya ……………………………… Yolu’nu yapmışlardır.
 41. Dünyanın en eski buğday türlerinden birisi olan Emer Evcil buğdayı ülkemizde ……………….ve ……………. şehirlerinde bulunmuştur. Bu durum tahılın anavatanının Anadolu olduğunu göstermektedir.
 42. Siyasi, sosyal, ekonomik, açıdan benzerlik taşıyan, önemli bir olayla başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimlerine …………………….. denir.
 43. İlk çağlarda bir ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan ev tipine ……………….. denir.
 44. Hititler ’de kralın yanında ………………………………….. denilen danışma meclisi vardı.
 45. Hitit kraliçelerine ………………………………………………denirdi ve yönetimde söz sahibiydi.

                    Kelime Havuzu

pankuş, megaron, çağ, kral, objektif, sözlü, yazısız, anallar, hikayeci, zamana, arkeoloji, İstanbul’un fethi, bakır, neden-sonuç, objektif, ziggurat, site, nom, kabile, Göbeklitepe, Asurlular, Lidyalılar, koloni, kolonicilik, oligarşi, teokrasi, monarşi, 12 hayvanlı takvim, paleografya,  epigrafya, Diyarbakır-Çayönü, nümizmatik,Konya-Çatalhöyük, sözlü, Cilalı taş(neolitik), olay, Neolitik(Cilalı taş), Prehistorik, yazının, Tavananna, Malatya, Mısırlılar,Diyarbakır, olgu, Fransız İhtilali, Sümerler, polis,

Aşağıdaki soruları cevaplayınız ?

1.Bereketli Hilal neresidir açıklayınız?

2. Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

3. Ateşin kullanılmaya başlaması insan hayatında ne gibi kolaylıklar sağlamıştır?

4. Erken ilk çağda insanlar yerleşim yeri belirlerken nelere dikkat etmişlerdir?

5. Anadolu uygarlıklarının isimlerini yazınız?

 1. Mezopotamya’da kurulan uygarlıkların isimlerini yazınız?
 2. Menhir – Dolmen nedir araştırıp yazınız?

Etkinlikleri aşağıdaki link üzerinden indirebilirsiniz.

 1. Ünite Tarih Yazıcılığı  : Tarih Yazıcılığı Ünite Etkinliği

2. Ünite Kadim Dünyada İnsan : Kadim Dünyada İnsan Ünite Etkinliği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: